Informujemy, że ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia znajduje się w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod Unikatowym Identyfikatorem Wydawnictwa 22800. ENETEIA znajduje się na poziomie I: 80 punktów.

Więcej informacji na stronie poświęconej procedurze wydawniczej.

Propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej (format .doc, .docx lub .pdf) na adres: propozycje@eneteia.pl (w temacie wiadomości należy podać tytuł utworu i nazwisko/nazwiska autora/autorów). Prosimy o przesyłanie całej publikacji (tekst główny z przypisami, bibliografią, pliki graficzne, tabele, fotografie, także materiały dodatkowe: aneksy, załączniki, indeksy).

Przyjmujemy wyłącznie propozycje zgodne z profilem wydawnictwa (wykaz serii i pełna oferta publikacji dostępna na stronie sklep.eneteia.pl). Preferujemy prace polskich autorów.

Nie czytamy i nie odsyłamy propozycji wydawniczych nadesłanych pocztą tradycyjną.

Literatura piękna i poezja są wydawane wyłącznie na zasadzie usługi (pełne sfinansowanie przez autora kosztów publikacji).

Wydawnictwo stosuje niezależną, bezstronną politykę wydawniczą opartą na wieloletnim doświadczeniu w zakresie publikacji naukowych, podręczników akademickich, publikacji popularnonaukowych, czasopism.  Nadesłane propozycje wydawnicze podlegają procedurze wewnętrznych recenzji, których dokonuje Kolegium Redakcyjne. Kolegium Redakcyjne ocenia zgodność tematyki pracy z profilem wydawnictwa, oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczno-językową [patrz procedura recenzowania]. Wewnętrzne recenzje nie są udostępniane.

Publikacje naukowe podlegają dodatkowo procedurze recenzji zewnętrznej, której dokonują specjaliści kompetentni w danej dziedzinie. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozpoczęty zostaje proces wydawniczy, który obejmuje:

  • redakcję językową i korekty tekstu
  • skład i łamanie
  • opracowanie projektu okładki

Pieczę nad rzetelnością przebiegu procesu wydawniczego i kwestiami formalnymi (umowy z autorem, recenzentami itp.) sprawuje redaktor prowadzący.

Ewentualne propozycje translatorskie przyjmujemy w formie niewielkich próbek przekładu (do 10 stron, 1 strona = 1800 znaków).

Zalecenia techniczne: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza. Do przesłanych materiałów należy załączyć w odrębnych plikach: krótką informację o autorze (w tym publikacje), opis dzieła (notki po 600–1000 znaków).

Polecamy także informację dla osób zainteresowanych publikowaniem tekstów w czasopiśmie „ALBO albo”.