Spis treści

Bierność społeczna – red. Alicja Keplinger

Wstęp – Alicja Keplinger

Część I. Konteksty psychologiczne

Bianka Lewandowska – Zdrowe i niezdrowe oblicza bierności
Alicja Keplinger – Poczucie skuteczności
alternatywą dla bierności
Beata Bajcar – Orientacja temporalna w kontekście aktywności i bierności podmiotu
Jolanta Miluska – Alienacja i wartości
Magdalena Kapała, Tomasz Frąckowiak –
Duchowy rozwój człowieka – między biernością
i aktywnością
Kamilla A. Konieczek – Kody etyczne jako podstawa
ocen moralnych zachowań ludzi w stosunku do świata przyrody

Część II. Konteksty kliniczne

Urszula Dębska – Bierność w kontekście niepełnosprawności
Karolina Gerhard – Optymizm – pesymizm
a zaburzenia psychiczne
Joanna Przesmycka-Kamińska – Przyczyny
bierności osób z dysfunkcjami mózgu i sposoby
jej przezwyciężania
Anita Stefańska – Przeciw bierności, czyli
o rozwojowym walorze teatroterapii
Małgorzata Włodek, Alicja Kuczyńska –
Wsparcie społeczne w fazie leczenia chemioterapią choroby nowotworowej
Marcin Wnuk – Religijne sposoby radzenia sobie
ze stresem a poczucie jakości życia Anonimowych Alkoholików
Igor Borkowski – Media relations w przełamywaniu zawodowej bierności osób chorych psychicznie

Część III. Konteksty społeczno-ekonomiczne

Krzysztof Borysławski, Monika Krzyżanowska – Aktywność społeczna w oczach antropologa
Małgorzata Borkowska-Nowak – Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa
de Tocqueville’a wizja łagodnego despotyzmu
Jacek Malikowski – Tu nic się nie da zrobić,
czyli bierność obywatelska
Aleksander Kobylarek – Bierny obywatel
Justyna Szymańska – Bierność – samotność.
Wzajemne odniesienia
Beata Bajcar, Agata Gąsiorowska – Bezrobocie
jako przejaw bierności zawodowej
Małgorzata Gamian-Wilk, Barbara Zimoń-Dubowik – Bierność jako strategia radzenia sobie z mobbingiem
w miejscu pracy
Agnieszka Czerw, Anna Borkowska – Emerytura –
nowe możliwości czy nowe ograniczenia?
Bogna Bartosz – Korepetycje – bierna czy aktywna forma radzenia sobie z problemami w nauce?

Jarosław Klebaniuk – Psychospołeczne
konsekwencje biernego oglądania telewizji
Anna Białas – Bezdomność kobiet jako syndrom wyuczonej bezradności
Katarzyna Halikowska, Agnieszka Szymanek,
Anna Szymańska – Bierność w związkach miłosnych
Jolanta Kowal, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Joanna Krupowicz, Urszula Załuska, Mariola Stanisławczyk – Monitorowanie rynku pracy
a kompetencje zatrudnionych
Bartosz Scheuer – Instytucjonalne uwarunkowania bierności społecznej
Alicja Pultowicz – Postawy społeczności lokalnych wobec inwestowania w parki wiatrowe w województwie pomorskim i zachodniopomorskim
Teresa Kupczyk – Bierność a edukacja i sukces zawodowy w gospodarce opartej na wiedzy

Streszczenia
Streszczenia w jęz. angielskim
Informacje o Autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz