Spis treści

Edukacja i terapia przez sztukę – Tomasz Rudowski

Przedmowa: Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego – implikacje
do resocjalizacji przez sztukę – Janina Florczykiewicz
Wstęp

Rozdział 1: Edukacja plastyczna a arteterapia osób niedostosowanych społecznie
1.1. Podstawy edukacji plastycznej w zarysie
1.2. Historia rozwoju edukacji plastycznej w Polsce
1.3. Model Edukacji Plastycznej Tadeusza Marciniaka
1.4. Czynniki warunkujące skuteczność realizacji Modelu Edukacji Plastycznej
1.5. Weryfikacja Modelu Edukacji Plastycznej
1.6. Związek treści i form edukacji plastycznej z arteterapią osób niedostosowanych społecznie
1.7. Rozwinięcie teorii arteterapii jednostek niedostosowanych społecznie

Rozdział 2: Arteterapia osób niedostosowanych społecznie – podstawy teoretyczne
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zmienność współczynników arteterapii w kontekście socjalizacji
i edukacji
2.3. Transformacja znaczeniowa wartości środków artystyczno‑estetycznego wyrazu w edukacji i arteterapii
2.4. Artediagnoza – sens wartości środków artystyczno‑estetycznego wyrazu
2.5. Uwarunkowania działań arteterapeutycznych w modelach aktywności twórczej
2.6. Czynniki współokreślające arteterapię osób niedostosowanych
społecznie
2.7. Arteterapia w kontekście wybranych teorii uczenia się oraz doznań transakcyjnych
2.8. Ku humanizacji procesu uspołecznienia przez arte- i autoarteterapię
2.9. Definicje pięciu wybranych pojęć z zakresu edukacji artystycznej
i arteterapii

Rozdział 3: Doznania transakcyjne wartości artystyczno‑estetycznych
w kontekście edukacji plastycznej i arteterapii

3.1. Wprowadzenie
3.2. Doznania transakcyjne w modelach związku wartości artystycznych
i estetycznych
3.3. Doznania zmysłowo‑umysłowe w polu zainteresowań neurobiologów
oraz teorii pola punktu zerowego mechaniki kwantowej
3.4. Przymiotnikowy Test Uświadamianych Doznań Zmysłowo-Umysłowych (UDZ‑U) podczas percepcji i kreacji dzieła sztuki – podstawy teoretyczne

Rozdział 4: Pomiar napięcia emocjonalnego u osób dysfunkcyjnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Podstawy budowy testu do pomiaru ilorazu napięcia emocjonalnego
(INE) podczas percepcji dzieł plastycznych
4.3. Inne uwarunkowania i konsekwencje metodologiczne zastosowania
testu do pomiaru ilorazu napięcia emocjonalnego
4.4. Uwagi końcowe dotyczące testu INE

Rozdział 5: Artystyczno‑edukacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań twórczych (na przykładach)
5.1. W poszukiwaniu sensu i znaczenia jedności świata – twórczość Barbary Falkowskiej
5.2. Dorobek artystyczny Piotra Trzaskowskiego w świetle analizy wartości artystyczno‑estetycznych z uwzględnieniem teorii Stanisława Ignacego Witkiewicza i teorii doznań transakcyjnych
5.3. Analiza wartości poznawczych i edukacyjnych na przykładzie rzeźby Siedzący Grzegorza Gwiazdy
5.4. Nauka i sztuka jako wyraz dopełnienia harmonii świata w koncepcjach Lesława Pytki

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Ilustracje

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz