Spis treści

Esencja człowieczeństwared. Halina Romanowska-Łakomy

Wprowadzenie – Halina Romanowska-Łakomy

Część I. „Ja” – Subiektywny wymiar człowieczeństwa

Aleksander Bielecki, Maria Korybut-Marciniak – Przyjemność poznawania, subiektywne stany umysłu i mistyka
Wojciech Maksymowicz – Mózg – biologiczna podstawa człowieczeństwa
Bohdan W. Wasilewski – Archipelag opieki zdrowotnej
Tadeusz Kobierzycki – „Ja” i jaźń jako podmiot i przedmiot
w filozofii nowożytnej
Ewa Starzyńska-Kościuszko – Koncepcja osobowości (jaźni) i bożoczłowieczeństwa w uniwersalnej antropologii Bronisława F. Trentowskiego
Kamil Goraziński – Miłość jako warunek konieczny doskonalenia się człowieka
Teresa Zakrzewska – Człowiek represywny. Dobre przystosowanie czy iluzja zdrowia?
Marek Jawor – Koncepcja „ja aksjologicznego” w filozofii Józefa Tischnera
Marta Flakowicz – „Ja” poszukujące, „Ja” czujące.
Problem podmiotu w poezji Julii Hartwig

Część II. W poszukiwaniu ponadczasowych wymiarów człowieczeństwa

Krzysztof Kalka – Możliwe implikacje filozoficznych ujęć człowieka dla pojmowania człowieczeństwa
Ks. Zdzisław Kunicki – Jacques Derrida: autobiografia
jako odmowa wyznania wiary
Piotr Koprowski – Kryzys wiary a kształt naszego człowieczeństwa. Refleksje Janusza Stanisława Pasierba
Teresa Stanek – Antropologia Biblii Hebrajskiej
Bartosz Pasternak – „Idąc w głąb duszy”. Antropologia
Edyty Stein
Beata Szylko – Humanität jako spełnienie człowieka
w filozofii Johanna Gottfrieda Herdera
Agnieszka Mączkowska – Religia – poza lękiem
i poczuciem winy, czyli słów kilka o kontemplacji
Justyna Fruzińska – „Życie bez boga jest niemożliwe”,
czyli o potrzebie metafizyki człowieka Różewiczowskiego
Anita Benisławska – Empatia – ujęcie filozoficzne
Ks. Józef Kożuchowski – Świętowanie jako fundament życia ludzkiego i kultury europejskiej. Wizja Josefa Piepera
Justyna Mróz – Znaczenie wsparcia duchowego w byciu
i stawaniu się człowiekiem
Magdalena Kapała, Tomasz Frąckowiak – Rola bierności
i aktywności życiowej w kontekście rozwoju duchowego
i odnajdywania sensu życia
Marcin Wnuk – Poznawcze, motywacyjne i behawioralne aspekty religijności/duchowości a jakość życia Anonimowych Alkoholików

Część III. Wizja człowieczeństwa w literaturze i sztuce

Ewa Klimas-Kuchtowa – Muzyka jako atrybut
i instrument człowieczeństwa
Bożena Adamkowicz-Iglińska – Człowiek w genezyjskiej twórczości Juliana Słowackiego
Grzegorz Igliński – Południe wędrowca. Wartość dążenia
i spoczynku w procesie ewolucji twórczej
(Faun studzienny Leopolda Staffa na tle pokrewnych utworów poety)
Joanna Bielska-Krawczyk – Być człowiekiem to stawać się Katedrą. O procesualności bytu ludzkiego i artystycznego na podstawie Katedry Tomka Bagińskiego
Marzenna Cyzman – Postać w dziele literackim
z perspektywy jej ontologii
Małgorzata Jankowska – Poetycka antropologia
Bolesława Leśmiana
Marcin Jurzysta – Mój przyjaciel… Przyjaźń w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
Mariusz Gołąb – Kulturowe sensorium i paradygmat natury
Beata Romanowska – O roli dzieł sztuki literackiej w życiu człowieka. Z refleksji nad Książeczką o człowieku Romana Ingardena
Maciej Kołodziejski – Zdolności a umiejętności muzyczne. Raport z badań
Antoni Przechrzta – Intuicja jako wymiar człowieczeństwa. Rola intuicji w procesie twórczym

Część IV.
Cywilizacja wobec społeczeństwa

Jan Wadowski – Między transhumanizmem a transpersonalizmem. Neoczłowieczeństwo w globalnym świecie?
Aleksandra Lato – Człowieczeństwo w kulturze masowej
Teresa Klimowicz – Mimetyczne pragnienie i globalne wzorce konsumpcji
Grzegorz Pacewicz – Kłopoty kreacjonizmu z nauką
Wojciech Olchowski – Autoewolucja człowieka wymuszona konkurencją maszyn – przegląd wczesnych wizji
Łukasz Tomczyk – Wykluczenie cyfrowe problemem współczesnych społeczeństw
Tomasz Barszcz – Kulturozoficzna wizja przyszłości człowieka według Stefana Symotiuka
Lidia Gąsowska – Urban fantasy jako lektura niepokojów
i lęków egzystencjalnych współczesnego
człowieka-w-mieście
Katarzyna Sobijanek – Utrata osobowości w pułapce systemu totalitarnego. Rozważania na kanwie antyutopii Jewgienija Zamiatina My i Tatiany Tołstoj Kyś
Monika Grochalska, Aleksandra Dołgań – Wizja człowieka
w myśleniu systemowym

Posłowie: Nowa humanistyka i interdyscyplinarny
obraz człowieka – Zenon Waldemar Dudek

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz