Spis treści

Fenomen nierówności społecznychred. Jarosław Klebaniuk

Część pierwsza. NIERÓWNOŚCI W EDUKACJI

Edukacja i konstruowanie społecznych nierówności – Tomasz Szkudlarek

Pozytywne i negatywne aspekty selekcji i segregacji uczniów w szkołach – Karolina Reinhard
Selekcja i segmentacja społeczna jako immanentna funkcja systemu edukacji – Piotr Mikiewicz
„Wkład” ukrytego programu szkoły w utrwalanie poczucia nierówności społecznych – Jadwiga Kruszelnicka
Rodziny dysfunkcyjne a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży – Joanna Borowik

Część druga. NIERÓWNOŚĆ PŁCI

Nierówność płci we współczesnym dyskursie emancypacyjnym – Joanna Stryjczyk
Prawne i instytucjonalne formy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet w Polsce (2001–2005) – Ewa Waszkiewicz
Stereotypizacja ze względu na płeć a szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy – Aleksandra Hulewska
Możliwości godzenia życia rodzinnego i zawodowego przez kobiety przebywające na urlopach wychowawczych – Krystyna Węgłowska-Rzepa, Anna Grudzińska, Monika Kozłowska
Szowinizm płci na stanowiskach kierowniczych. Propagowanie kobiecego stylu zarządzania – Agata Wiśniewska-Szałek, Dorota Wiśniewska
Empiryczna weryfikacja stereotypowego wizerunku kobiet i mężczyzn pełniących role menedżerskie – Edyta Łoboda-Świątczak
Medykalizacja ciała i zdrowia kobiet jako odmiana nierówności – Alina Łysak, Edyta Zierkiewicz
Feministyczne inspiracje dla rozwoju pedagogiki społecznej – Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Część trzecia. MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE

Prawo do informacji a dostęp do mediów – Jerzy Jastrzębski
Nierówności cyfrowe – nowy wymiar zróżnicowania społecznego – Tomasz Drabowicz
Elitarny charakter Internetu. Bariery i wykluczenia – Dorota Chmielewska-Łuczak, Marta Nowak
Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej – Janina Marta Zabielska
Nierówności społeczne jako istotne źródło problemów społecznych – Tadeusz Michalczyk, Joanna Wyleżałek
Rola instytucji oświatowych w procesie wdrażania kultury prawomocnej i marginalizacji – Lucjan Miś, Izabela Pieklus

Część czwarta. DOŚWIADCZANIE NIERÓWNOŚCI

Sfera prywatna jako obszar nierówności. Komunikacyjne praktyki wykluczania – Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Poradnictwo wobec przerwanej ciągłości narracji biograficznej – Grażyna Teusz
Potrzeby środowisk wiejskich w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych – Justyna Miko-Giedyk

Część piąta. POSTAWY WOBEC NIERÓWNOŚCI

O postawach Polaków wobec (nie)równości – Janusz Grzelak
Czy bogaci są mniej uczciwi od biednych? Treść mitów legitymizujących status quo – Szymon Czapliński
Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika akceptacji rządów silnej ręki w okresie transformacji systemowej – Anna Bronowicka
Akceptacja nierówności społecznych jako predyktor wrogiego seksizmu. Rola kontekstu – Jarosław Klebaniuk
Psychologiczne uwarunkowania przekonań socjopolitycznych – Zbigniew Łoś
Równość ludzi jako wartość na dziś? Systemy wartości studentów ekonomii – Barbara Mróz
Prawdy i mity na temat nierówności społecznych – Agnieszka Zubik, Anna Cieślik

Część szósta. FILOZOFICZNE I MAKROSPOŁECZNE ASPEKTY NIERÓWNOŚCI

O konstytuowaniu się obywatelstwa. Przyczynek do kwestii nierówności w sferze politycznej – Jacek Raciborski
Niespójności, racjonalizacje, hipokryzja. Egalitaryści a filozofie równości i nierówności – Mariusz Turowski
Demokratyzacja czy egalitarny nieład? Juliena Freunda interpretacja zasady równości – Małgorzata Borkowska-Nowak
Państwo opiekuńcze wobec zjawiska ubóstwa. Analiza historyczna – Grażyna Bukowska
Teoria mitu dziejotwórczego – rozwiązanie powszechnej patologii – Mieczysław Cenin

Streszczenia
Indeks nazwisk

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz