Spis treści

Badania narracyjne w psychologiired. Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko

Słowo wstępne: Życie człowieka życiem w opowieści −
Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko

Część I. Problemy analizy i interpretacji tekstu

Czym jest dobra narracja? Struktura narracji z perspektywy badaczy i klinicystów − Katarzyna Stemplewska-Żakowicz,
Bartosz Zalewski
Komputerowa analiza narracyjności. Wybrane problemy metodologiczne − Władysław Jacek Paluchowski
Możliwości wykorzystania programu Atlas.ti w psychologicznych badaniach nad narracją − Magdalena Budziszewska
Określanie wad i zalet metod generowania autonarracji −
Emilia Soroko
Metoda wielostopniowej analizy i interpretacji
hermeneutycznej materiału empirycznego − Ewa Kruchowska
Badanie pól skojarzeniowych jako metoda ustalania znaczenia metafor − Ewa Marta Dryll

Część II.
Problemy psychiczne w narracjach

Wielkie i małe narracje w życiu człowieka − Elżbieta Dryll
Opisy działań a poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość. Wykorzystanie nominalizacji w autonarracjach rodzinnych − Małgorzata Chądzyńska
Analiza narracji jako źródła wiedzy o emocjach.
Prezentacja metody − Aleksandra Jasielska
Narracje a wyobrażenia o życiu człowieka. Ujęcie
z perspektywy psychologii głębi − Krystyna Węgłowska-Rzepa

Część III.
Osobowość i tożsamość jako przedmiot badań narracyjnych

Ja dialogowe − Piotr Oleś, Elżbieta Chmielnicka-Kuter
Zagrożona tożsamość − Elwira Brygoła
Przez pryzmat małych narracji. Próba ujęcia tożsamości
w kontekście doświadczeń autobiograficznych − Bogna Bartosz, Agnieszka Zubik
Narracja o sobie młodych dorosłych a specyfika funkcjonowania ich rodzin. Analiza porównawcza Polski i Włoch −
Karolina Małek, Anna Cierpka

Noty o redaktorach i autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz