Spis treści

Nieświadomość i transcendencja – red. Joanna Michalik

Wierna w pytaniu – Joanna Michalik
Bibliografia prac Profesor Zofii Rosińskiej

O filozofii i filozofie

Posłowie do Platona – Krzysztof Okopień
Nadczłowiek między czernią a zielenią, czyli od Ojczyzny do Synczyzny – Aleksander Ochocki
Społeczny kontekst refleksji filozoficznej (Szkic z socjologii wiedzy) – Grzegorz Pyszczek
O metanoi filozofa – Adam Górniak
O nauczaniu filozofii – Piotr Szałek

Wokół estetyki

Dylematy estetyki – Władysław Stróżewski
Obraz jako doświadczenie świata. Czym są powierzchnia i podłoże
obrazu? – Iwona Lorenc
Fakty i artefakty. Teoria i krytyka. Proste pytania bez prostych
odpowiedzi – Anna Brożek, Jacek Jadacki
Filozofia samotności – z perspektywy muzyki (Szkice do eseju) – Bohdan Pociej

Art as Play and Autopoiesis – Marta Calvo & Marek Bielecki
Entuzjaści i sceptycy – Katarzyna Sobczuk
Portret – Anna Szyjkowska

O czasie i pamięci

Zobaczone, zapomniane, przywrócone – Alicja Kuczyńska
Wątek „sokratyzmu chrześcijańskiego” w De Trinitate św. Augustyna – Mieczysław Boczar
Idols of Death. Four Hypotheses – Rudi Visker
Wiersz i śmierć – Andrzej Wołosewicz
Słowo i trauma. Czas, narracja, tożsamość – Agata Bielik-Robson
Język a czas – Wojciech Herman
O tym, co niewydarzone. Czas i pamięć w prozie Brunona Schulza – Joanna Michalik
An Ethics of Time. Bo Jonsson and the Aesthetics of Forgetting –
John Sundholm
The Archive as Temporary Abode – Julia Creet
Rodzaje pamięci a tożsamość osobowa – Andrzej Stępnik

Nieświadomość…

Freudowska koncepcja nieświadomego w Entwurf einer Psychologie
w świetle tradycji (post)strukturalistycznej – Paweł Dybel
Dyskusja o ambiwalentnym charakterze kultury, rozpisana na głosy Freuda, Lacana, a także Marcellinusa Ammianusa, Grzegorza z Tours
oraz last but not least Ericha Auerbacha – Andrzej Leder
Rzeczywistość psychiczna a kultura. Metafora drogi okrężnej –
Zenon Waldemar Dudek
Stoicyzm po Freudzie – Tomasz Mazur

…i transcendencja

Lévinas a psychoanaliza – Jacek Migasiński
Jedność i dialog w filozofii Boga Paula Natorpa, Hermanna Cohena
i Franza Rosenzweiga – Tadeusz Gadacz
Cierpienie i filozofia. Wokół Tischnerowskiej koncepcji filozofowania – Jerzy Gułkowski
Jungowska psychologia przezwyciężania resentymentu Pańskiego
w Odpowiedzi Hiobowi – Józef Leszek Krakowiak
Mistrz życia duchowego – Jerzy Prokopiuk
Zagadnienie tragiczności w filozofii Miguela de Unamuno –
Maria Gołębiewska
Etyczny i erotyczny wymiar gramatyki w XII wieku –
Krystyna Krauze Błachowicz
Mistyka aktywna – Marek Nowak

Jeszcze o podmiocie

Faust – człowiek odmładzającej się Europy – Janusz Kuczyński
Tożsamość i odpowiedzialność – Joanna Górnicka-Kalinowska
Percepcyjna podstawa empatii – Robert Piłat
Krytyka płciowego rozumu. O duchowej odmienności płci –
Paweł Okołowski
Manifest 2000. Humanistyczna imitacja Manifestu komunistycznego – Ulrich Schrade
Brandom o filozofii analitycznej – Tadeusz Szubka
Obecność. Komentarz do Heideggera – Wawrzyniec Rymkiewicz
Poza zasadą rzeczywistości, czyli o celowej bezcelowości –
Przemysław Bursztyka
Nadzmysłowa konieczność – Krzysztof Rosiński

„…jak wytłumaczyć włókno życia…”

O tym, jak Zofia Rosińska nauczała w kościele poprawności politycznej – Andrzej Zieliński
Myśli o Poranku – Łukasz Zieliński
Włókno życia – Irena Stopierzyńska
June 5th, 2009 – John Valentine
Dotty’s Memory and The Emigration Experience – Sto Lat Zofia… –
Dotty Hall

Bibliografia

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz