Spis treści

Psychologia archetypów Junga – Kazimierz Pajor

Od Autora

Rozdział I: Psychologia archetypów jako nauka empiryczna
1. Uwagi ogólne
1.1. Różnorodność tekstów
1.2. Różnorodność metodologicznych implikacji
2. Przedmiot naukowych zainteresowań psychologii archetypów
2.1. Psyche i jej granice
2.2. Epistemologiczne ograniczenia
3. Formy ekspresji nieświadomości jako źródło poznania
3.1. Myślenie nieukierunkowane a ekspresja nieświadomości
3.2. Empiryczne formy ekspresji nieświadomych treści
3.3. Formy historyczne – mitologia i alchemia
4. Uwagi końcowe

Rozdział II: Topografia psyche
1. Psychologiczna koncepcja świadomości
1.1. Struktura – elementy
1.2. Rozwój świadomości
1.3. Podstawowe funkcje psychologiczne
2. Nieświadomość – warstwa indywidualna i zbiorowa
2.1. Odkrycie nieświadomości
2.2. Nieświadomość zbiorowa
3. Świadomość a nieświadomość – niektóre aspekty
3.1. Pochodzenie treści nieświadomych i nieświadome korzenie świadomości
3.2. Problem centrum nieświadomości

Rozdział III: Od archaicznych pozostałości do idei archetypu
1. Odkrycie archaicznego aspektu psyche – archetypy
1.1. Materiał kliniczny
1.2. Materiał historyczny
2. Historyczny rozwój pojęcia archetypu
2.1. Od praobrazu do archetypu
2.2. Paralele teologiczne i filozoficzne
3. Archetypy i symbole
3.1. Jeden archetyp i wiele symboli
3.2. Transformacja energii i proces symbolotwórczy

Rozdział IV: Psychologiczna koncepcja archetypu
1. Próba określenia istoty archetypu
1.1. Archetyp jako preegzystująca skłonność i system gotowości
1.2. Archetypy jako wirtualne praobrazy kolektywne
1.3. Aprioryczne uwarunkowanie i forma pojmowania
1.4. Istota archetypu w ujęciu innych autorów
2. Problem natury archetypu
2.1. Psychiczna natura archetypu zaktualizowanego
2.2. Psychoidalna natura archetypu samego w sobie
3. Geneza i przekazywanie
3.1. Próba biologicznego wyjaśnienia genezy archetypów – engramy
3.2. Przekazywanie archetypów poprzez pokolenia
4. Archetypy i instynkty
4.1. Funkcja biologiczna i psychiczna instynktów
4.2. Instynkty a nieświadomość
4.3. Archetypy jako korelaty instynktów
5. Numinalny charakter archetypów
5.1. Filozoficzne korzenie i empiryczny charakter pojęcia numinosum
5.2. Numinalność a archetypy
5.3. Oddziaływanie archetypowej numinalności na świadomość

Rozdział V: Psychologiczne funkcje archetypów
1. Funkcja poznawcza
1.1. Obecność czynnika subiektywnego w procesie poznania
1.2. Poznanie a typ postawy i archetypy
1.3. Intuicja nieświadomości zbiorowej
1.4. Postrzeżenie subiektywne
2. Funkcja prospektywna
2.1. Trzy wymiary czasowości archetypów
2.2. Aspekt prognostyczny
2.3. Aspekt profetyczny
2.4. Psychologiczne podstawy
3. Funkcja integracyjna
3.1. Zasada psychologicznych przeciwieństw
3.2. Personifikacja i symbolika głównej pary przeciwieństw
3.3. Integracja psyche
3.4. Aspekt kompensacyjny

Zakończenie
Literatura
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz