Spis treści

Między świadomością a nieświadomościąred. Krystyna Węgłowska-Rzepa, Don Fredericksen

Wstęp
Wprowadzenie
Część I. PSYCHOLOGIA GŁĘBI WCZORAJ I DZIŚ – SPOJRZENIE Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW (DEPTH PSYCHOLOGY YESTERDAY AND TODAY – A LOOK FROM DIFFERENT PERSPECTIVES)
Don Fredericksen – Living symbolically in a liminal condition
(Życie symboliczne w warunkach liminalnych)
Zofia Rosińska – Transcendental motifs present in the thought
of C.G. Jung (Transcendentalne wątki obecne w myśli C.G. Junga)
Mirosław Piróg – Biologiczna psychologia mitu Josepha Campbella (Joseph Campbell’s biological psychology of myth)
Izabela Trzcińska – Jung i nowa gnoza (Jung and a new gnosis)
Ilona Błocian – Archetypowa struktura Odysei Homera (The Archetypal Structure of Homer’s Odyssey)
Anna Zasuń – Jungowska metanoia w mitycznych podróżach bohatera Baśni Hermanna Hesse (Jungian metanoia in the mythical journeys of the hero of the The fairy tales written by Hermann Hesse)
Zbigniew Bitka – Zło rodzi się w nieświadomości. Archetypy i historia (Evil is born in the unconscious. Archetypes and history)
Massimo Caci – Alchemic process in Arman’s sculpture (Proces alchemiczny w rzeźbach Armana)Część II. PROBLEMY BADAWCZE W PSYCHOLOGII GŁĘBI (RESEARCH ISSUES IN DEPTH PSYCHOLOGY)
Piotr Oleś – Inspiracje Carla G. Junga do badań nad rozwojem po „połowie życia” (Carl G. Jung’s inspirations for the research on development after „midlife”)
Ks. Kazimierz Pajor – Wokół zagadnienia naukowości psychologii głębi (On the notion of depth psychology’s scientific character)
Ks. Kazimierz Pajor – Teoria kompleksu Edypa w świetle badań empirycznych (The theory of the Oedipus complex in light of empirical research)
Krystyna Węgłowska-Rzepa, Jolanta Kowal, Piotr Bem, Hyoin Lee Park – Symbole archetypowe a kultura. Badania porównawcze (Archetypal symbols and culture. Comparative research)Część III.
KONFRONTACJA Z NIEŚWIADOMOŚCIĄ (CONFRONTING THE UNCONSCIOUS)
Fiona Palmer-Barnes, Johanna David – A search for meaning and identity (W poszukiwaniu znaczenia i tożsamości)
Sergei Manevsky – Archetype and the remythologization of
profanity (Archetyp i remitologizacja świeckości)
Zenon Waldemar Dudek – Paradygmat nieświadomości
a poszukiwanie psychoterapii integralnej (Paradigm of unconsciousness and searching for integral psychotherapy)
Urszula Tokarska – Archetypowe scenariusze życia a rozwój
człowieka dorosłego (Archetypal life scenarios and human
development)Część IV. PSYCHOLOGIA GŁĘBI WOBEC ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA (DEPTH PSYCHOLOGY VERSUS MODERN WORLD PHENOMENA)

Wanda Zagórska – Zachowania quasi-mityczne współczesnego homo ludens. Perspektywa psychologii antropologicznej
(Quasi-mythical behaviour of contemporary homo ludens.
The perspective of anthropological psychology)
Natalia Aleksiejewna Ladzina, Jelena Barabanowi –
Strategie obronno-adaptacyjne w mono- i polietnicznych grupach
Kazachstanu (Protective-adaptive strategies in monoethnic and ethnic groups of Kazakhstan)
Andrzej Pankalla – Tożsamość (i) „off-road psychology”
(Identity [and] „off-road psychology”)

Summaries (Streszczenia)
Informacje o Autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz