Wstęp

fragment książki Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce
Ireneusza Kaczmarczyka

 

Uzależnienie od alkoholu wywiera destrukcyjny wpływ zarówno na osoby pijące, jak też ich najbliższych, powoduje degradację osobowości, niszczy zdrowie, rujnuje życie rodzinne i zawodowe, prowadzi do pogorszenia sytuacji ekonomicznej i warunków bytowych, a w konsekwencji stanowi obciążenie dla pozostałych członków społeczności. W związku z tym jest przedmiotem badań i analiz prowadzonych na gruncie różnych koncepcji teoretycznych i dyscyplin naukowych. Jednocześnie wiele środowisk zawodowych i społecznych podejmuje wysiłki zmierzające do zastosowania wiedzy na temat uzależnienia w opracowywaniu skutecznych metod zarówno jego leczenia, jak i rozwiązywania problemów z nim związanych.

Celem tej pracy było dokonanie socjologicznej analizy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce, która stanowi najbardziej znaną i powszechnie dostępną formę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, poszukujących pomocy. Ruch AA jest oddolnym ruchem opartym na idei pomocy wzajemnej, ma własną tożsamość, bogate tradycje, wyraziste zasady i silny etos. O jego genezie, tradycjach i programie napisano wiele. Należy jednak podkreślić, że jest to środowisko mało dostępne ze względu na swoją specyfikę, obyczajowość, zasady, i badanie go natrafia na wiele barier.

Kiedy w latach trzydziestych ubiegłego wieku rodził się ruch AA, nauka i medycyna były bezradne wobec uzależnienia, ale dysponowały już wiedzą o człowieku na tyle wystarczającą, aby twórcom tego ruchu sugerować kierunki poszukiwań w powrocie do zdrowia – przede wszystkim w obszarze duchowości, pytań egzystencjalnych, znaczenia relacji z ludźmi. Wśród badaczy, których idee posłużyły ruchowi AA, byli najwybitniejsi przedstawiciele tamtej epoki: Carl G. Jung, William James i inni. Ich inspiracje zawarte w przesłaniu i programie AA są, moim zdaniem, nadal w Polsce jeszcze mało znane i wciąż niedoceniane.

Jednym z ważniejszych pytań, jakie postawiłem sobie w tej pracy, jest to, w jaki sposób Wspólnota AA wpływa na swoich członków, na ich osobistą i społeczną przemianę. Spróbowałem również, w oparciu o analizę biografii alkoholików, zidentyfikować i opisać zmiany, jakie się dokonują w ich zachowaniach w procesie zdrowienia.

Doświadczenia wynikające z pracy w charakterze terapeuty uzależnień oraz znajomość ruchu AA wskazywały mi, że wyjaśnień dotyczących trwałości i jakości procesu zdrowienia należy szukać w procesie odzyskiwania przez alkoholików wpływu na swoje życie oraz postawach wobec cenionych powszechnie wartości, które ujawniają się w społecznych i osobistych kontekstach sytuacji.

Głównym założeniem, jakie przyjąłem, przystępując do tej pracy, było twierdzenie, że proces zdrowienia jest procesem odzyskiwania wolności osobistej, zaś zmiana jakościowa, która się dokonuje, znajduje odzwierciedlenie w zachowaniach alkoholików wobec cenionych przez nich wartości. Teza ta została sformułowana w odwołaniu do osobowych i środowiskowych uwarunkowań procesu zdrowienia, zmierzającego zarówno do odbudowy własnej tożsamości, powrotu do funkcjonowania w podstawowych rolach społecznych, jak i dalszego – wykraczającego poza główny cel, jakim jest trwała abstynencja – rozwoju osobistego zdrowiejących alkoholików. Warunkiem rozpoczęcia tego procesu jest przerwanie picia i utrzymywanie abstynencji, a następnie nauka życia bez alkoholu i rozwiązywanie problemów osobistych.

Podstawą do zweryfikowania tej tezy były badania, które prowadziłem w dwóch etapach. Pierwszy etap był dla mnie dużym przedsięwzięciem i zmierzał do opracowania charakterystyki Wspólnoty AA w Polsce. Badanie środowiska AA jest niezwykle trudne ze względu na jego specyficzną obyczajowość, hermetyczny język, obowiązującą zasadę anonimowości oraz płynne struktury organizacyjne. Z kolei drugi etap badania miał na celu uchwycenie i zinterpretowanie zmian, jakie zachodzą w zachowaniach zdrowiejących alkoholików.

Problemy osób uzależnionych są na tyle złożone, że w badaniach, których się podjąłem, uzasadnione było wykorzystanie do ich wyjaśnienia i interpretacji kilku różnych koncepcji teoretycznych.

Człowiek jest istotą społeczną, a społeczeństwo modyfikuje, rozwija i być może tworzy niektóre mechanizmy psychiczne. A zatem potrzeba wymiany między psychologią a socjologią istnieje nie tylko w ograniczonym zakresie psychologii społecznej, lecz także w szerszej dziedzinie, obejmującej operacje umysłowe, poczucia moralne, wolę itd. (Piaget, 1977, s. 138).

Nałóg alkoholowy, zaburzając funkcjonowanie człowieka, w konsekwencji ogranicza bądź uniemożliwia mu również poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania, jakie stawia sobie w życiu, pytania o to „kim jest” i „jaki jest”. SÝren Kierkegaard stwierdza, że wolność osobista nie jest człowiekowi dana, lecz jest „konsekwencją zrozumienia przez człowieka rzeczywistości zewnętrznej i własnej indywidualnej tożsamości w wymiarze ontologicznym” (Giddens, 2002, s. 67–78). Anthony Giddens w pracy Nowoczesność i tożsamość podkreśla szczególny charakter pytań egzystencjalnych stawianych przez człowieka oraz złożoność procesu poszukiwania odpowiedzi na nie. Dlatego też prowadzę tu rozważania i analizy nie tylko w ujęciu socjologicznym i psychologicznym, ale i filozoficznym.

W pierwszych rozdziałach starałem się ukazać człowieka w perspektywie socjologii i psychologii humanistycznej. Rolę i znaczenie, jaką odgrywa społeczność w rozwoju jednostki, ukazałem na gruncie interakcjonizmu symbolicznego George’a H. Meada. Problematykę wolności człowieka i jego relacji do wartości – z konieczności skrótowo, odsyłając wnikliwego Czytelnika do obszerniejszych publikacji, ująłem w odwołaniu do dokonań Carla Rogersa, Abrahama H. Maslowa i Rollo Maya. Ze względu na to, że celem pracy jest nie tylko przedstawienie zmian w zachowaniach alkoholików, lecz także próba ich zinterpretowania i wyjaśnienia, analizuję ten proces również w odniesieniu do koncepcji regulacji godnościowej Marka Kosewskiego, którą przybliżyłem w kolejnym rozdziale.

W pracy o procesach zdrowienia z uzależnienia od alkoholu konieczne jest wyjaśnienie, na czym polega ta choroba. Tu także przywołuję jedynie fragmentarycznie wiedzę niezbędną Czytelnikowi dla pełniejszego uczestniczenia w pozostałych rozdziałach książki, zwracając szczególną uwagę na różnice między pomaganiem profesjonalnym i autoterapią w AA. Osoby zainteresowane praktyką psychologiczną i merytorycznymi podstawami psychoterapii odsyłam do publikacji autorytetów w tej dziedzinie w Polsce.

W dalszej części tego rozdziału przedstawiłem genezę Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na świecie i w Polsce, sięgając do jej duchowych korzeni. Twórcy ruchu AA zdawali sobie sprawę, że choroba alkoholowa skazuje alkoholika na samotność, rodzi problemy moralne i pytania o sens życia, dlatego swojemu programowi zdrowienia nadali wyraźnie egzystencjalną perspektywę. Prezentuję tę problematykę, odwołując się do poglądów Ernesta Kurtza, wybitnego znawcy Wspólnoty AA, który w swojej analizie historii AA wychodzi daleko poza jej faktograficzny opis (Kurtz, 1979, s. 59).

Omawiając wyniki pierwszego etapu badania, starałem się uzyskać odpowiedzi na pytania, czym charakteryzuje się struktura demograficzna ruchu samopomocowego AA w Polsce i struktura demograficzna rzeczników grup AA (rzecznicy reprezentują bowiem środowiska AA i są ich nieformalnymi liderami).

Alkoholizm upośledza i niszczy organizm człowieka uzależnionego, co wpływa na jego zachowania, decyzje i wybory życiowe. W związku z założeniami pracy, w drugim etapie badań zmierzałem do uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu zdrowienia i zmian widocznych w biografiach alkoholików. Po pierwsze, chciałem się dowiedzieć, jakie zmiany dokonują się w zachowaniach osób uzależnionych w wymiarze ich wolności osobistej. Po drugie, interesowało mnie, jak zmieniają się ich zachowania wobec cenionych przez nich wartości. Ten etap badań został zrealizowany na podstawie pogłębionych wywiadów z utrzymującymi abstynencję zdrowiejącymi alkoholikami.

Inspiracją w konstruowaniu tego etapu badań były dla mnie poglądy Normana Denzina, który podkreśla w swoich pracach znaczenie przełomowych wydarzeń w życiu człowieka (Denzin, 1989, s. 5–10). W przypadku osób uzależnionych takim momentem jest doświadczenie „alkoholowego dna”. Denzin zauważa, że w przypadku podejmowania prób wyjaśnienia przebiegu alkoholizmu łatwo jest pominąć głębsze obszary, bardziej fundamentalne dla funkcjonowania człowieka, który popadł w uzależnienie. Na plan pierwszy wysuwają się bowiem te „widzialne skutki” choroby. Denzin podkreśla natomiast ogromne znaczenie interpretatywnego kierunku badań w studiach nad kulturą, biografią i życiem człowieka w grupie społecznej.

W części badawczej, na podstawie zebranego materiału, dokonałem charakterystyki Wspólnoty AA w Polsce. Wykorzystałem do tego celu literaturę, którą zaleca swoim członkom Wspólnota AA, dotychczasowe badania naukowe, wypowiedzi ustne członków ruchu AA, a także dokumenty wspólnoty. Przedstawiłem tu materiał opisujący funkcjonowanie Wspólnoty AA w Polsce, jak też działalność rzeczników grup AA i ich opinie na temat ich własnego uczestnictwa w ruchu.

W kolejnym rozdziale części empirycznej zaprezentowałem analizę indywidualnych, pogłębionych wywiadów z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ostatnia część pracy to interpretacja materiału, który zebrałem w obu etapach badania. W pierwszej części rozdziału przedstawiłem interpretację wybranych zjawisk i procesów zachodzących we Wspólnocie AA w świetle pojęć interakcjonizmu symbolicznego G.H. Meada. Zmiany, jakie się dokonują w procesie zdrowienia alkoholików w wymiarze osobistej wolności oraz odzyskiwania wpływu na swoje życie, zinterpretowałem w odwołaniu do dokonań amerykańskiego psychologa Rollo Maya. Ostatnia część pracy poświęcona jest interpretacji procesu zmiany zachowania alkoholików wobec cenionych w wartości. Wykorzystałem tu koncepcję godnościowej regulacji zachowania Marka Kosewskiego. W tej części przedstawiłem także swoją własną koncepcję „alkoholowego dna” i procesu zdrowienia człowieka, który wraz z wolnością tracił również poczucie godności. Całość zamyka podsumowanie, w którym zostały przedstawione konkluzje z przeprowadzonych analiz teoretycznych i badań empirycznych.

Tę książkę kieruję przede wszystkim do ludzi związanych z pomaganiem alkoholikom – psychologów, lekarzy, terapeutów oraz do studentów nauk społecznych, a także do samych Anonimowych Alkoholików, mając nadzieję, że wnoszę w ich sposób myślenia o człowieku uzależnionym egzystencjalne inspiracje, które i mnie prowadzą w życiu i były obecne w realizacji tych badań. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi w tej pracy pomogli.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz