Procedura recenzji

Procedura recenzowania utworów zgłoszonych do publikacji obowiązująca w wydawnictwie jest oparta na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanych w formie broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (2011).

Propozycje wydawnicze podlegają wewnętrznej recenzji, której dokonuje Kolegium Redakcyjne. Ocenie podlega:

  • zgodność tematyki pracy z profilem wydawnictwa
  • oryginalność opracowania problemu, trafność wyboru problematyki pracy, adekwatność tytułu do treści
  • struktura tekstu (czy jest prawidłowa i czytelna)
  • forma stylistyczno-językowa
  • poprawność zapisu bibliograficznego, przypisów, opisu materiału ilustracyjnego (tabele, schematy, fotografie).

Pozytywna wewnętrzna recenzja oznacza rozpoczęcie procedury wydawniczej.

Monografie naukowe są przekazywane dodatkowo do recenzji wydawniczej zewnętrznej (jeden lub dwóch recenzentów). Wydawnictwo zwraca szczególną uwagę, na to, aby:

  • recenzenci byli specjalistami kompetentnymi w dziedzinie, której dotyczy tematyka pracy;
  • autor pracy i recenzent nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych i zawodowych.

Recenzja powinna kończyć się rekomendacją wydania publikacji (ew. z propozycjami poprawek, uzupełnień lub zmian merytorycznych lub redakcyjnych) lub jej negatywną oceną wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

Pozytywna rekomendacja recenzenta (recenzentów) stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu wydawniczego publikacji naukowej.

Wydawnictwo zawiera pisemną umowę z recenzentem, określając termin wykonania recenzji i honorarium. Recenzja musi mieć formę pisemną.