Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Burszta – SWPS
Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Zofia Rosińska – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

prof. dr hab. Wojciech Burszta

prof. dr hab. Wojciech Burszta

SWPS w Warszawie

Wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury, wykładowca i kierownik Katedry Antropologii Kultury w SWPS, profesor Instytutu Slawistyki PAN.
Interesuje się teorią i praktyką współczesnej kultury, w tym popkultury i pop nacjonalizmu. Zajmuje się badaniami z kręgu antropologii współczesności i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu i symbolu, a także zjawiskami kontestacji i anarchii w społeczeństwach liberalnych.
(fot. SWPS)

Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którą utworzyła i kierowała nią w latach 1991–2009. Autorka i współautorka książek, m.in.: "Jak ludzie porozumiewają się?"; "Style komunikacji interpersonalnej"; "Studia nad komunikacją interpersonalną"; "Umiejętności menedżera"; "Jak pomagać sobie, rodzinie
i innym"; "Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży"; "Rozmowy o tajemnicach psychoterapii".
Redaktor naukowy i współautorka monografii i podręczników akademickich, m.in.: "Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia"; "Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy"; "Psychoterapia bez tajemnic"; "Psychoterapia. Teoria"; "Psychoterapia. Praktyka"; "Psychoterapia. Badania i szkolenie"; "Psychoterapia. Integracja"; "Psychoterapia. Problemy pacjentów"; "Psychoterapia. Szkoły i metody".
Posiada certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera grupowych treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prof. dr hab. Zofia Rosińska

Uniwersytet Warszawski

wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW. Główne zainteresowania: filozofia kultury i filozofia człowieka. Prowadzi seminaria i wykłady monograficzne z pogranicza filozofii kultury, estetyki, psychologii. W latach 1989–1993 Visiting Profesor of Philosophy w St. Lawrence University (Canton, USA).
Autorka książek: "Kierunki współczesnej psychologii. Ich geneza i rozwój" (1972; 1984; 1987), "Jung" (1982), "Psychoanalityczne myślenie o sztuce" (1985), "Freud" (1993; 2002), "Blaustein. Koncepcja odbioru mediów" (2001). Współautorka podręcznika "Psychoterapia. Pogranicza" (2012). Autorka wielu rozpraw, artykułów i esejów. Publikuje w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Kronosie” i „ALBO albo”. Redaktor naukowy prac zbiorowych, m.in. "Religia i wartości" (1990), "Psychoterapia i kultura" (1997), "Przekraczanie estetyki" (2003), "Pamięć w filozofii XX wieku" (2006), "Freud i nowoczesność" (2008). Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, honorowy członek Rady Naukowej kwartalnika „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”

Zbigniew Lew-Starowicz

Zbigniew Lew-Starowicz

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

W 1966 roku ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a także filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1981 doktoryzował się z tematu związanego z seksuologią, a w 1986 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych (psychiatria). Od 1995 roku jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Rehabilitacji (od 1999 roku), jest kierownikiem Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i wykładowcą na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie.
Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. W latach 1995 - 1996 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji seksualnej, a w latach 1996 - 1998 liderem programu edukacji seksualnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 1994 roku piastuje stanowisko krajowego specjalisty z zakresu seksuologii. Jest biegłym sądowym.
Zbigniew Lew-Starowicz jest autorem wielu prac z zakresu psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii. Opublikował też wiele pozycji popularnonaukowych.

Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Studia medyczne ukończył na AM w Warszawie w 1957 roku. Specjalista z ortopedii, chirurgii urazowej i z medycyny nuklearnej. Zapoczątkował w kraju badania schorzeń układu kostnego za pomocą radioizotopów. Tytuł doktora medycyny otrzymał w 1967, dr hab. med. w 1974, a profesora w 1991 roku. W latach 1975-1987 Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Od 1987 Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest autorem ponad 130 medycznych prac naukowych i około 500 publikacji popularno-naukowych dotyczących ochrony zdrowia. Jest laureatem trzech znakomitych nagród za zasługi w medycynie. Założył i kierował Teatrzyk Piosenki Lekarzy „Eskulap” w 1951 roku. Kawaler Medalu Gloria Medicinae. (fot. PTL)