Jerzy Tomasz Bąbel

Jerzy T. Bąbel

Dr – archeolog, prahistoryk. W latach 1971–2000 zatrudniony w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. W latach 2000–2008 pracował w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św. Prowadził wieloletnie badania wykopaliskowe na terenach Wyżyny Sandomierskiej i prahistorycznych kopalń krzemienia w Krzemionkach k. Ostrowca Św. Uczestnik licznych ekspedycji krajowych i zagranicznych (m.in. w Bułgarii, Finlandii, USA, Tadżykistanie, Turkmenii). Autor stu kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych, w tym książek dotyczących wierzeń przedchrześcijańskiej Europy. Prowadzi badania nad religiami prahistorycznej Europy.

Krzysztof Dorosz

Krzysztof Dorosz

Pisarz i eseista, autor wielu artykułów o tematyce religijnej. Opublikował trzy książki: „Maski Prometeusza” i „Sztukę wolności” i “Bóg i terror historii”. Blisko 20 lat pracował jako dziennikarz radiowy w Polskiej Sekcji BBC w Londynie. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych współpracował z emigracyjnym kwartalnikiem „Aneks”. Od roku 1989 publikuje eseje z dziedziny kultury i religii w krakowskim miesięczniku „Znak”, warszawskiej „Więzi” i gdańskim „Przeglądzie Politycznym”. W latach 2002–2003 redaktor naczelny miesięcznika „Jednota” wydawanego przez Kościół ewangelicko-reformowany. Członek polskiego PEN Clubu. Mieszka w Warszawie.

Jacek Drozda

Dr, kulturoznawca, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Interesuje się m.in. teorią kultury i jej wpływem na praktyki społeczne, relacją między kulturą, ekonomią a polityką oraz radykalnymi ideami w społeczeństwie kapitalistycznym. Inspirują go przede wszystkim brytyjskie studia kulturowe, rozmaite nurty marksizmu oraz myśl Spinozy. Ponadto, zajmuje się antropologią sportu. Z Mariuszem Czubajem i Jakubem Myszkorowskim opublikował książkę Postfutbol. Antropologia piłki nożnej (WN Katedra, Gdańsk 2012), jest również autorem kilku artykułów poświęconych rozmaitym kontekstom futbolu. Publikował m.in. w “Kulturze Popularnej”, “Sprawach Narodowościowych”, “Etnografii Nowej”, “Res Publice Nowej”, “Le Monde Diplomatique – edycja polska”. Obecnie pracuje nad książką o oporze kulturowym.

Zenon Waldemar Dudek

Zenon Waldemar Dudek

Psychiatra, kierował oddziałem dziennym terapii schizofrenii, a następnie odziałem dziennym chorób afektywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 1989–1999). Asystent dyrektora ds. psychiatrii i ordynator oddziału leczenia nerwic młodzieży (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (1999–2000). Kierownik medyczny Centrum Psychoterapii i Rozwoju Indywidualnego (1994–2002).
Zajmuje się problemami psychologii głębi, psychologią Junga i inspiracjami jungowskimi w psychoterapii, psychologią marzeń sennych, psychologią kultury. W pracy terapeutycznej koncentruje się na głębinowej diagnozie osobowości, terapii kryzysów wieku dojrzewania i przełomu połowy życia. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Organizator ogólnopolskich konferencji jungowskich. Autor tomu wierszy „Na świat padają gwiazdy, planety, ludzie” (1985).

Lidia Grzesiuk

Prof. dr hab., pracuje w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którą utworzyła i kierowała nią w latach 1991–2009. Autorka i współautorka książek, m.in.: Jak ludzie porozumiewają się?; Style komunikacji interpersonalnej; Studia nad komunikacją interpersonalną; Umiejętności menedżera; Jak pomagać sobie, rodzinie
i innym; Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży; Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Redaktor naukowy i współautorka monografii i podręczników akademickich, m.in.: Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia; Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy; Psychoterapia bez tajemnic; Psychoterapia. Teoria; Psychoterapia. Praktyka; Psychoterapia. Badania i szkolenie; Psychoterapia. Integracja; Psychoterapia. Problemy pacjentów; Psychoterapia. Szkoły i metody, Psychoterapia. Pogranicza. Posiada certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera grupowych treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ireneusz Kaczmarczyk

Ireneusz Kaczmarczyk

Dr n. hum. socjolog, superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel warsztatu w szkołach psychoterapii, prowadzi treningi interpersonalne i intrapsychiczne, pomaga w kryzysach egzystencjalnych. Autor badań na temat fenomenu uzależnienia, koncepcji kryzysów i zmiany, zawartych w publikacji pt. „Wspólnota AA w Polsce – alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć”. Członek Polskiego Towarzystwa Integratywnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA. Konsultant, szkoleniowiec, analityk, autor projektów i raportów w zakresie kultury organizacji i problemów pracowniczych. Redaktor naczelny pisma „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”. Poeta, krytyk, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Andrzej Kapusta

Dr hab., pracuje w zakładzie Antropologii Kulturowej WFiS UMCS. Absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie;  studia filozoficzne i doktorat z filozofii: Szaleństwo i władza: wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (1999, UMCS, promotor: prof. Z. Cackowski); habilitacja w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, na podstawie pracy Szaleństwo i metoda (Wydawnictwo UMCS 2010).
Zainteresowania: filozofia psychiatrii, filozofia umysłu, teoria poznania, nauki kognitywne, metodologia nauk humanistycznych, fenomenologia/hermeneutyka, metapsychologia, teoria psychoanalizy, filozofia medycyny.

Tomasz Olchanowski

Dr nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach historii kultury i rozwoju cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji psychicznej człowieka, źródłach filozofii, problematyce przemiany duchowej. Autor książek: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza (2001), Psychologia pychy (2003), Duchowość i narcyzm (2006), Wola i opętanie (2008, wyd. 2 poszerzone 2010), Pedagogika a paradygmat nieświadomości (2013) i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu.

Tomasz Teodorczyk

Tomasz Teodorczyk

Dyplomowany psychoterapeuta i nauczyciel pracy z procesem Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu. Pracą z procesem zajmuje się od 1988 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, warsztaty oraz szkolenia i superwizje. Współtwórca programu licencyjnego pracy z procesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Współtwórca (z Agnieszką Wróblewską) Akademii Psychologii Procesu w Warszawie. Tłumacz książek Arnolda Mindella oraz autor artykułów o pracy z procesem. Współpracuje z firmami przy rozwiązywaniu konfliktów. Zajmuje się zastosowaniami pracy z procesem do różnych dziedzin życia, terapii i sztuki. Współtwórca i organizator wypraw psychologiczno‑podróżniczych Experience Expeditions. Organizator projektów społecznych w Polsce i za granicą. Więcej na stronie www.akademiapop.org.

Bohdan Wasilewski

Bohdan Wasilewski

Prof. nadzw. dr hab. n. med., psychiatra, psychoterapeuta jest dyrektorem  naukowym Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie. Był przez 7 lat kierownikiem Zakładu Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Studiował na wydziale lekarskim w Akademii Medycznej w Łodzi a następnie w Akademii Medycznej w Warszawie. W okresie 12 lat pracy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ukończył dwa stopnie specjalizacji z zakresu psychiatrii, uzyskał stopień doktora nauk medycznych oraz został ordynatorem oddziału klinicznego w II Klinice Psychiatrycznej. Kontynuując pracę naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Warszawskim jako zastępca kierownika Zakładu Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania a następnie jako kierownik Zakładu Psychosomatyki i Seksuologii CMKP, uzyskał uprawnienia certyfikowanego psychoterapeuty oraz tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Cezary Żechowski

Dr n. med., psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor, terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, członek Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. W latach 1994–2010 pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, aktualnie kieruje w Katedrą Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UKSW, założyciel Ośrodka Psychoterapii i Badań nad Więzią, wykładał na UW, UJ, SWPS.
Zainteresowania naukowe – teoria przywiązania, neuropsychoanaliza, psychiatria antropologiczna, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania się.

Natalia Żuk

Natalia Żuk

Psychoterapeutka humanistyczno-egzystencjalna, socjolożka, ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w nurcie Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, a także warsztaty psychologiczne. Związana z Pracownią Psychoterapii Gestalt w Łodzi oraz Gabinetem Psychoterapii Gestalt „Nastroje“, Przychodnią Terapeutyczną oraz Kliniką Stresu w Warszawie.