Alina Motycka

Kieruje Zakładem Teorii Poznania i Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W swoich publikacjach rozwija filozoficzną problematykę z zakresu epistemologii, filozofii nauki, metodologii. Od kilkunastu lat prowadzi poświęcone tej problematyce ogólnopolskie seminarium dla pracowników naukowych i doktorantów.

Autorka książek: Relatywistyczna wizja nauki. Analiza krytyczna koncepcji nauki T.S. Kuhna i S.E. Toulmina (1980); Relatywistyczna wizja nauki. Wprowadzenie: filozoficzny spór o naukę (1984); Ideał racjonalności (1986); Główny problem epistemologiczny filozofii nauki (1990); Nauka a nieświadomość (1998). Jest inicjatorem i redaktorem serii wydawniczej Phoenix – Filozoficzne problemy wiedzy (Wyd. IFiS PAN), w której ukazały się: t. 1: Wiedza a podmiotowość (1998); t. 2: Wiedza a założeniowość (1999); t. 3: Wiedza a wartości (2001); t. 4: Wiedza a uczucia (2003); t. 5: Wiedza a prawda (2005).

Jest współredaktorem prac zbiorowych: Nieświadomość jako kategoria filozoficzna (2000); Fenomen Junga (2002); Symbole Europy (2004); Spotkania platońskie (2004). Jest inicjatorem i organizatorem serii ogólnopolskich debat filozoficznych, których materiały w formie bloków tematycznych publikowane są w czasopismach specjalistycznych: „Kontekst odkrycia w nauce” (Zagadnienia Naukoznawstwa 1996, nr 3); „Filozofia nauki – jaka i dlaczego?” (Edukacja Filozoficzna 1997, nr 24); „Scjentyzm wczoraj i dziś” (Zagadnienia Naukoznawstwa 2000, nr 2); „Filozofia a arbitralność” (Przegląd Filozoficzny 2000, nr 2); „Źródła i inspiracje postmodernizmu” (Zagadnienia Naukoznawstwa 2001, nr 2); „Podmiotowe wymiary nauki” (Zagadnienia Naukoznawstwa, 2004, nr 2).

Prowadzone seminaria ogólnopolskie dla pracowników naukowych i doktorantów:

  • Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki (w latach 1995-2002);
  • Filozoficzne problemy podstaw wiedzy (od października 2002).

Współpracuje z redakcjami kwartalników: Przegląd Filozoficzny, Zagadnienia Naukoznawstwa, ALBO albo. Problemy psychologii i kultury.

Pozycje Aliny Motyckiej w naszej Księgarni:

  • Człowiek wewnętrzny a epistéme
  • Fenomen Junga
  • Rozum i intuicja w nauce
  • Symbole Europy
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz