Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej stosowane w Wydawnictwie, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, zgodne są z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) oraz z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (broszura Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011; dostępny w Internecie). Zasady etyki publikacyjnej dotyczą wszystkich stron uczestniczących w procesie wydawniczym.

Wydawnictwo wykorzystuje wszystkie dostępne środki w celu wykluczeniu plagiatu, autoplagiatu i innych nadużyć, a w konsekwencji przeciwdziałania takim zjawiskom jak ghostwriting (nieuwzględnienie jako współautora osoby, która wniosła istotny wkład do powstania dzieła) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobie/osobom, które nie przyczyniły się do powstania dzieła lub których wkład był znikomy). Wszelkie stwierdzone przejawy nierzetelności naukowej będą przekazywane stosownym podmiotom/instytucjom.

Wydawnictwo stosuje niezależną, bezstronną politykę wydawniczą opartą na wieloletnim doświadczeniu w zakresie publikacji naukowych, czasopism i podręczników akademickich.

Prace naukowe oceniane są przez szanowanych i rzetelnych recenzentów naukowych kompetentnych w danej dyscyplinie naukowej.

Wydawnictwo zabezpiecza autorskie prawa osobiste autorów i recenzentów.

Wydawnictwo gwarantuje profesjonalny, rzetelny przebieg całego procesu wydawniczego (redakcja, korekty, skład, projekt okładki, promocja, dystrybucja), zapewniający wysoką jakość merytoryczną i edytorską.

Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych autorów i wszystkich współpracowników zaangażowanych w proces wydawniczy.